31 октомври
295Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство  за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Ина Георгиева Райчева–Цонева, председател на 4-ти състав на Административен съд –...

Лозан Панов предлага изменение на правилата за поощряване на магистрати
Магистратите са отличени за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества
31 октомври
717Единадесет съдии получиха отличията си, с които бяха поощрени на основание чл. 303 от Закона за съдебната власт за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Магистратите...

31 октомври
105Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:  Административен...

30 октомври
40Испанската прокуратура повдигна обвинение в подбуждане към бунт срещу уволнения каталунски лидер Карлес Пучдемон и други членове на разпуснатото правителство на областта, след като регионалния парламент на Каталуния едностранно обяви...

Решение на Съда на ЕС по дело C-90/16:
27 октомври
26Двойковият спортен бридж не попада в обхвата на понятието "спорт" по смисъла на Директивата за ДДС (Директива 2006/112/ЕО – бел.ред.) и следователно не се освобождава от облагане.Съдът обаче не изключва възможността държавите-членки да...

26 октомври
350
1Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на съдебната власт за 2017 г., като увеличи неразпределения резерв по § 02 00 "Други възнаграждения и плащания на персонала" за 2017 г. по бюджета на съдебната власт...

26 октомври
113Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. Тя показва изпълнение на приходите по бюджета на съдебната власт 61,14%, които възлизат на 76,425 млн. лв. Изпълнението на...

26 октомври
28Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояването на средствата по проекти по Оперативна програма "Добро управление" на ВСС от 30.09.2017 г. Съгласно решение на ВСС по протокол № 12 от 13.03.2014 г....

26 октомври
15Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на Закон за Европейската заповед за разследване на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт. Изготвеният от Министерството на правосъдието проект на ЗЕЗР цели...

26 октомври
10Пленумът на ВСС одобри проект на Закон за изменение на Търговския закон на основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от Закона за съдебната власт . Законопроектът е предложен от министъра на правосъдието и има за цел въвеждане в...