07 ноември
163
1Върховния  касационен съд (ВКС) няма да публикува в сайта  си съдебни актове за налагане на наказание "лишаване от свобода", докато прокурор не уведоми, че са предприети действия по изпълнение на наказанието. Това съобщение бе...

07 ноември
151Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 21 по описа на ВСС за 2017 г. срещу Люба Михайлова Петрова – съдия в Районен съд – Раднево, до приключване на наказателното производство по досъдебно...

07 ноември
87Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от Закона за съдебната власт поощри Лидия Петкова Чобанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд –...

07 ноември
116Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт премести Мария Венциславова Милушева – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност "съдия" в Районен съд –...

07 ноември
18Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила по прилагането на чл. 234 от Закона за съдебната власт относно повишаване на място в по-горен ранг. Те са изготвени от работна група, сформирана с решение на Комисията по...

07 ноември
18Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане молбата на Любомир Симеонов Нинов – съдия в Районен съд – Варна, за откриване на процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Варна. Съдийската...

07 ноември
19Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди въпроса, да се обявяват ли конкурси за преместване на магистрати за върховните нива на съдебната система (чл. 188, ал. 1, чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт, глава трета от...

07 ноември
33Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие насоки за председателите на съдилищата, относно назначаването на съдебни служители на освободени длъжности, трансформации на щатове и други промени, съобщиха от пресцентъра на...

07 ноември
17Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 39, чл. 203, ал. 1, т. 4, б. "б" и чл. 203, ал. 2 от Закона за съдебната власт, остави без уважение предложение на председателя на Върховния касационен съд за атестиране на...

04 ноември
146
1В публичното пространство се появи информация за наличието на доклад от 11.08.2017 г. на директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП – Бургас, с който се иска извършването на проверка на семейства на съдии, счетоводни фирми и...