09 ноември
41Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова за координатор по изпълнение на дейностите от страна на Съвета по проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на...

09 ноември
25Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия да отправи искане до областния управител на област Благоевград за продължаване на договор за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост – сграда, за срок от...

09 ноември
16Конституционният съд на Испания обяви в сряда за противоконституционна каталунската декларация за независимост и я отмени. Съдът също обяви Преходния закон на Каталуния за противоконституционен. Конституционният съд обяви, че...

08 ноември
109Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата – 13.12.2017 г. за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура –...

08 ноември
89
1Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт във връзка с § 210 от ПРЗ на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016г.) премести Наталия Недкова Станчева – прокурор в Окръжна...

08 ноември
107Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ...

08 ноември
5Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи свои представители в два проектни екипа на Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2017–2018 г. Георги Кузманов ще бъде регистриран в Проектен екип 2 "Обществено доверие и...

08 ноември
4Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт откри процедури за избор на административни ръководители на Районна прокуратура – Оряхово и на Районна...

08 ноември
20Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, отмени считано от 08.11.2017 г., решение по протокол № 29/20.09.2017 г., д. т. 41, с което на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, Евгения Тодорова...

08 ноември
10Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от Закона за съдебната власт поощри Димитър Генчев Димитров – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие "личен почетен знак: първа...