Закон за местни данъци и такси
Създадена от Строителен надзор на 21 януари 2020
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
Строителен надзор
|
нерегистриран
21 януари 2020, 09:20
0
0
Моля за мнение по следния казус:
Съгласно Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)ЗМДТ За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

И ИЗВЕДНЪЖ:
АЛ.(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1(акт 15) от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

Тази алинея не е ли в разрез със Закона за личните данни, ЗУТ и може би и други нормативни актове? Да не говорим че в ал. 4 вече е написано и вменено на Общината, АГКК и ДНСК да предоставят данни на данъчното по служебен път. Работата на строителния надзор и на техническия ръководител на строежите, не е да дебне възложителите си, кой не си плаща данъците. ?
Благодаря предварително.
1
ами не знам
|
нерегистриран
21 януари 2020, 12:03
1
0
Доколкото разбирам от закона, администрацията подава данни за завършени сгради след издаванета на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация. Тоест задължението за представяне на акт 15 не му противоречи. Относно личните данни, не би трябвало да има проблем с оглед обстоятелството, че данъчната служба администрира лични данни по занятие и без тях не може да обработи данъчните партиди.
2
Строителен надзор
|
нерегистриран
22 януари 2020, 10:54
0
0
До коментар [#1 #undefined] от "ами не знам": Да, така е. Общините, данъчното и други държавни структури имат правото да са администратори на лични данни. Въпросът е: Защо и откъде накъде строителния надзор или техническия ръководител трябва да го правят, след като тяхната работа по закон се ограничава в рамките на ЗУТ и придружаващите го наредби? Задължението на строителния надзор да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите. Да упражнява строителен надзор, като съставя и изготвя всички необходими актове и протоколи по време на строителството до въвеждане в експлоатация. Само толкова.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно