Да се постигне баланс между независимостта и отчетността на съдебната власт, при който независимостта няма да бъде схващана от обществото като заплаха, поради липса на отчетност, а механизмите за отчетност няма да засегнат сърцевината на правораздавателната дейност. С тези мотиви с четвъртата поправка на Конституцията през 2007 г. беше създаден Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

ПРЕДСТАВЯНЕ |
ИНТЕРВЮ |
ПУБЛИКАЦИИ |
Инспекторат ВСС - представяне

Най-висша ценност на демокрацията е върховенството на закона. Приетата през 1991 г. Конституция постави основите и даде принципите за реализиране на демократичната държава, като отреди на съдебната власт ролята да въздава справедливо правораздаване, основано единствено на закона и вътрешното убеждение на правораздаващия. Като превантивна защита при изпълнението на тази ѝ роля, съдебната власт бе основана на принципа на независимостта - спрямо другите власти и като лична независимост, безпристрастност на магистратите. Реализирането на независимостта на съдебната власт бе постигнато чрез създаването на законовата рамка, уреждаща взаимоотношенията между трите власти.

Персоналната независимост и безпристрастност на съдии, прокурори и следователи обаче не се осъществи в достатъчна степен. Дори се изкриви в резултат на лични, икономически и други зависимости на магистрати, съдебни актове, постановени по идентични казуси, но разнопосочни по своя резултат, неоправдано забавяне на делата и преписките. Независимостта на съдебната власт се превърна в неподлежаща на контрол безотговорност, а в някои случаи - дори и в злоупотреба с власт. Това предизвика нуждата от създаване на контролен механизъм, който да противодейства в случаите на израждане на независимостта на съдебната власт.

Така с четвъртата поправка на Конституцията от 2007 г. беше създаден Инспекторатът към ВСС. Конституцията възложи на Инспектората правомощията по проверка на дейността на органите на съдебната власт. Единственото ограничение, което основният закон постави към дейността на ИВСС, е проверките да не засягат независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяване на техните функции. Тази в значителна степен абстрактна по описанието си функция, е конкретизирана в Закона за съдебната власт. Там ясно се сочи, че правомощията на ИВСС включват на първо място правото и задължението да извършва проверки на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели, както и проверки на организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените органи. Тази си ревизионна дейност, ИВСС осъществява чрез извършването на комплексни, планови и тематични проверки, предвидени в годишната програма, както и чрез инцидентни проверки по постъпили сигнали от граждани и юридически лица или по данни за нарушения, изнесени в средствата за масово осведомяване.

Близо 100 проверки и над 10 000 сигнала

Под формата на суха статистика свършеното от Инспектората от създаването му до средата на 2015г. може да бъде представено така: 839 планови проверки, 53 контролни и 80 тематични проверки, 24 проверки след самосезиране, както и проверки по 10 723 сигнала и 3297 допълнения към тях.

Данните показват, че след тези проверки ИВСС в 95 случая е отправил предложения до Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори и следователи, тъй като е установил неизпълнение на служебните им задължения.

В рамките на всяка отделна проверка са отправяни и конкретни препоръки за преодоляване на пропуски в организацията на административната дейност, за предприемане на мерки в случаите на неоправдана забава на отделни производства, за налагане на дисциплинарни наказания от компетентността на административните ръководители, респ. за предприемане на дисциплиниращи мерки, отчитат от ИВСС.

След 24-те предложения и сигнали от институцията за противоречива съдебна практика върховните съдилища са образували 11 тълкувателни дела.

Над 1.5 млн. лв. изплатени за бавно правосъдие

С изменение на Закона за съдебната власт от юли 2012 г. Инспекторатът беше натоварен с нова задача. Тогава беше създаден вътрешноправен механизъм за защита в случаите на нарушено право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок - право, гарантирано в чл. 6 § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека. И ИВСС беше натоварен да  извършва проверки по заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Новият механизъм даде много бързи резултати. Само до края на 2012 г. в ИВСС постъпиха 79 заявления. А броят на търсещите обезщетение за бавно правосъдие значително нарасна през следващите години - 806 заявления за 2013 г., 581 за 2014 г. и над 300 заявления до края на първото полугодие на 2015 г. Само за 2015 г., по данни от Министерство на правосъдието, определената сума за обезщетения за нарушено право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок възлиза на 595 045 лв. А от началото на съществуването на механизма изплатеният размер на обезщетенията надвишава 1 500 000 лева.

Двата инспекторски мандата

В последния си доклад за правосъдието в България Европейската комисия определя ИВСС като "ключов фактор за насърчаване на спазването на етичните норми и ефикасността на съдебната власт". Традиционно той е сред институциите, които получават положителни оценки за работата си. Не случайно кадровата криза с неслучващия се с месеци избор на нов главен инспектор беше основното, което Брюксел отбелязваше за Инспектората. Но никога ЕК не е спирала да подчертава, че "ИВСС може да бъде ценен инструмент за стимулирането на по-стриктен управленски подход и за отстраняването на констатирани недостатъци", но с уговорката, че трябва да "преориентира своята работа и премине от формален към качествен подход при инспекциите".

Резултатите от работата на ИВСС са факт и неслучайно сега се планира той да бъде натоварен с нови правомощия – да прави проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистратите и да проверява верността и пълнотата на имуществените им декларации. Това не са просто нови задачи, а огромна власт и е от изключително значение какви хора ще я упражняват. И ако след два неуспешни опита от април 2015 г. институцията вече има своя ръководител за следващите 5 години – Теодора Точкова, сега престои да бъдат избрани новите 10 инспектори, които да започнат своя 4-годишен мандат.

За да бъде избран, всеки от кандидатите трябва да получи подкрепата на 2/3 от Народното събрание. Законът за съдебната власт поставя изисквания към лицата, заемащи посочените длъжности, да притежават високи професионални и нравствени качества, както и значителен юридически стаж, вкл. специфичен магистратски стаж, придобит от окръжно ниво нагоре.

Първият състав на инспектората, избран от  40-то Народно събрание, беше ръководен от Анна Караиванова. Първите инспектори бяха Александър Мумджиев, Анита Михайлова, Васил Петров, Елка Пенчева, Мария Кузманова, Милка Итова, Незабравка Стоева, Петър Михайлов, Светлин Стефанов и Ясен Тодоров.

След изтичането на мандата им през 2011 г. 41-то Народно събрание избра настоящите 10 инспектори. Те са Албена Кузманова, Албена Костова, Захаринка Тодорова, Весела Николова, Моника Малинова, Петър Раймундов, Светлана Бошнакова, Янка Гочева, Любомир Георгиев и Димана Йосифова.

Главният инспектор Теодора Точкова:
Проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури
За по-добро взаимодействие между Инспектората и ВСС е необходимо съобразяване на планирането на атестирането с годишната програма на ИВСС
Проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури

Г- жо Точкова, предстои Инспекторатът да получи много сериозни правомощия - да извършва проверки на имуществото на магистратите, както и да следи за конфликта на интереси.

Едновременно с това ще бъдат избрани и нови инспектори. По този повод написахте писмо до председателката на парламента Цацка Цачева. 

Как можете да обобщите профила на хората, които искате депутатите да изпратят в ИВСС?

Да, вече очертах изискванията, на които според мен трябва да отговарят инспекторите в бъдещия състав на Инспектората в писмо до Председателя на Народното събрание и Председателя на Правната комисия. Мисля, че давам ясен знак на народните представители, защото от хората, които ще бъдат избрани, ще зависи до голяма степен дейността на ИВСС през следващите четири години. Ако искаме Инспекторатът да повлияе за преодоляването на редица системни проблеми на правораздаването, като забавата на съдебните производства и разнопосочната съдебна практика, е необходимо в ИВСС да влязат юристи с високи професионални и нравствени качества, притежаващи изискуемия специфичен юридически стаж, които обаче да имат мотивация да работят за преодоляване на проблемите. Какво имам предвид? Считам, че ефективна работа би се очаквала от хора, които след изтичане на мандата им ще се завърнат да работят в органа на съдебната власт, където са работили преди избора за инспектори, за да си осигурят завръщане в по-добра работна среда.

Какво е мнението Ви за тези нови правомощия на ИВСС? Има ли Инспекторатът капацитет да се справи с тези нови задачи, които ще бъдат добавени към основната му функция да проверява организацията и движението на преписките и делата и произнасянето срещу заявленията за компенсации за бавно правосъдие?

Новите правомощия на Инспектората по проверка на имуществените декларации, за почтеност и конфликт на интереси на магистратите, за спазване на етичните норми на поведение са коренно различни от досегашните - по проверка на дейността на органите на съдебната власт и на отделните магистрати. Същите, макар и да изместват фокуса на проверка - от проверка на строго професионалната дейност на магистратите, към проверка и изследване на обстоятелства относно лицата, заемащи магистратски длъжности, по своя характер все пак са контролни такива, каквито са и основните правомощия на ИВСС. Според мен, предоставянето на новите правомощия на ИВСС е положително, дотолкова, доколкото ще гарантира почтеността и интегритета на магистратите, а и до голяма степен ще е крачка в насока преодоляване на корупционните практики в съдебната система. Разбира се, за да се постигне целеният резултат с новите правомощия на Инспектората е необходимо изготвянето на прецизна законова уредба за осъществяването на конкретните проверки, която да отграничи по ясен начин правомощията на ИВСС от тези на други държавни органи със сходни функции.

Относно другия Ви въпрос, ИВСС с наличния човешки и материален ресурс категорично не би могъл да се справи с новите правомощия. За ефективно осъществяване на новите функции и то такива с финансово-контролен и дори разследващ характер, трябва да се помисли за увеличаване на състава както с инспектори, които да съблюдават законосъобразността на тези нови проверки, така и с експерти, които не са юристи, а икономисти, психолози и др., които да участват в проверките. В противен случай би се стигнало до обективна невъзможност ИВСС да се справи с възложената му работа, а смисълът на промяната е да се увеличи ефективността на органа.

Докато сме на въпроса с кадрите, вие застъпвате тезата за избор на инспектори с опит в различни правни материи и професии. Бихте ли я разяснили.

Тази идея изложихме в становищата на ИВСС по проектите на ЗИД на КРБ и ЗИД на ЗСВ още през юни и август. Профилирането на инспекторите още към момента на избора е гаранция за ефективността на Инспектората. При изпълнение на основната си контролна функция, ИВСС проверява засягащи различна правна материя преписки и дела, което налага и профилирането на инспекторите по материя. Според мен, 7 от общо 10-те инспектори трябва да притежават специфичен стаж като съдия от окръжно ниво нагоре, а трима - стаж като прокурори или следователи от окръжно ниво нагоре. Петима от седемте инспектори трябва да са разглеждали граждански, търговски и административни дела, а останалите двама - наказателни. Само по този начин ще се осигури специализация и дълбочина при проверките.

Вече 6 месеца сте главен съдебен инспектор, успяхте ли да "внедрите" в работата на ИВСС някои от идеите, които изложихте в концепцията си - например инспекторатът да си поставя реални стратегически цели с работата си, не просто да ходи на проверка на принципа, че трябва да обиколи всички съдилища и прокуратури?

Така е, целта на съществуването на Инспектората е да се бори със системните проблеми - забавеното разглеждане и решаване на делата и противоречивата съдебна практика. За да го прави качествено, трябва да идентифицира проблемите на база обобщаване и анализ на информацията, събрана при проверките.

В концепцията си бях заложила като цел засилване на аналитичната функция на Инспектората, като в изпълнение на тази цел беше приет новият Правилник за дейността на ИВСС, по силата на който беше създадено ново аналитично звено от експерти със задача да обобщават информацията от проверките и да насочват органа къде са проблемите.

Освен това, с оглед повишаване публичността в работата на Инспектората, на интернет страницата му вече са публикувани всички актове от проверки от 2008 г. досега. Беше обособена и функционира регистратура на ИВСС, която се намира на 1-ия етаж в сградата, ползвана от Инспектората и приема сигнали и жалби на граждани от 9 ч. до 17 ч. По този начин се улеснява достъпът на гражданите до органа.

С цел оценка състоянието на ИВСС и практиката му до момента, на 15 юли 2015 г. организирахме кръгла маса на тема " Инспекторатът към ВСС - субект или обект на съдебната реформа", на който форум ИВСС получи положителна оценка за своята работа от присъстващите представители на органите на съдебната власт, а също беше дискутирано бъдещото развитие на този орган през призмата на извършваните конституционни промени от представители на правната мисъл и бивши конституционни съдии. Предстои обаче още много работа.

Успяхте ли да се сработите вече с членовете на ВСС? Забелязва се, а и отделни членове на съвета също споменават, че в последно време драстично са намалели предложенията на ИВСС за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати. На какво се дължи това?

Знаете, че важен приоритет на Инспектората е взаимодействието на институцията с основния кадрови орган на съдебната власт- ВСС. Взаимодействието с последния се осъществява чрез участие на главния инспектор на ИВСС в заседанията на ВСС и работата на постоянните му комисии. Смятам, че Инспекторатът осъществява пълноценно ролята си на спомагателен орган на ВСС, предоставяйки му актуална информация от осъществяваните проверки, нужна за атестирането на магистратите, кадровите въпроси и реализирането на дисциплинарната им отговорност. За да бъде още по-ефективно взаимодействието между двата органа, е нужно например съобразяване на планирането на процедурите по атестиране с годишната програма на ИВСС за извършване на проверки, така че актуалните резултати от тези проверки да бъдат взети предвид при формиране на атестационната оценка. Също би могло да се помисли върху разработването на софтуерен продукт, чрез който ВСС да осъществява електронен достъп до резултатите от проверките на ИВСС.

По отношение на другия въпрос, при констатиране на дисциплинарни нарушения Инспекторатът неотклонно осъществява правомощията си по сигнализиране на компетентните органи -  ВСС и административните ръководители за налагане на дисциплинарни наказания. Действително началото на година до момента ИВСС е отправил само едно предложение за налагане на дисциплинарно наказание до ВСС, но за сметка на това - общо 51 препоръки до административните ръководители за налагане на дисциплинарни наказания от тяхната компетентност и дисциплиниращи мерки. Т.е. преценено е, че нарушенията не са с голяма тежест. Чрез сигнализиране на административните ръководители се създават предпоставки за бърза реакция срещу констатираните нарушения, която да постигне в максимална степен целите на дисциплинарните наказания и дисциплиниращи мерки. Последното е особено важно предвид това, че за налагането от ВСС на дисциплинарно наказание, законът предвижда продължителна по време процедура, което най-често води до голямо отстояние между момента на извършването на нарушението от една страна и наказването му от друга.

Инспекторатът разполага с огромна информация, от която могат да се направят важни изводи за дейността на съдебната система като цяло и на отделни нейни звена. Като главен инспектор научихте ли нещо за системата, с което не се бяхте сблъсквала като съдия и ръководител на съд?

Това, което научих, е, че до голяма степен проблемите са концентрирани в софийските съдилища и прокуратури. Дали от прекомерна натовареност или от криворазбрано чувство за безнаказаност, се наблюдават примери при отделни колеги за неадминистрирани дела в период от по година, година и половина, ненаписани съдебни решения по 2-3 години, изготвени мотиви към присъди със забава от по 4 години или пък случаи, в които близо две години не може да започне разглеждането на дело, понеже съдиите от конкретния съд си правят отводи и не е приключила процедурата по отводите. Това са абсурди, които не могат да бъдат отминати и обясняват, заедно с глобалните проблеми на българското правораздаване, свързани с противоречивата практика по еднотипни казуси и лошото качество на съдебните актове, защо е ниско доверието на обществото към съдебната система.

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова:
21 януари 2018
Безспорно магистратите все повече се стремят да спазват инструктивните и разумните срокове за разглеждане и приключване на делата, казва ръководителят на Инспектората към ВСС

Инспектор Точкова, докъде стигна Инспекторатът към ВСС с проверките на имуществените декларации на магистратите, вече сме 2018 г., т.е. скоро ще очакваме новите им декларации, а не е известно при колко от миналогодишните са открити...

КОНТАКТИ
София
1000, ул. „Георг Вашингтон” №17
Телефон: 02 989 76 04
Факс: 02 989 48 66